§7
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
1) prace badawcze o charakterze historycznym, zarówno w zakresie prac archiwalnych jak i terenowych,
2) popularyzację treści patriotycznej i niepodległościowej,
3) dokumentacja materialnych przejawów działalności człowieka na obszarze Państwa Polskiego,
4) badanie oraz wzbogacanie wiedzy historycznej a w szczególności historii militarnej, tradycji oręża polskiego, eksterminacji i prześladowań narodu polskiego i innych narodów w okresie działań wojennych, okupacji i zaborów, a także innej działalności okupantów i zaborców na ziemiach polskich, 5) wzbogacanie wiedzy o materialnych pozostałościach, architekturze militarnej, infrastrukturze wojennej, działaniach wojennych i eksterminacyjnych,
6) popularyzację wiedzy o w/w zagadnieniach.

§ 8
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, partiami i stowarzyszeniami, placówkami naukowymi, muzeami,
2) opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia i jego członków;
3) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji itp.,
4) popieranie przedsięwzięć organizowanych przez osoby i podmioty współpracujące z Stowarzyszeniem,
5) działania społeczne, inicjatywy kulturalne oraz działania ekologiczne,
6) działalność szkoleniową, informacyjną, wydawniczą,
7) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mogących przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia,
8) wymianę informacji, materiałów i sprzętu,
9) organizowanie i prowadzenie badań naukowych m.in. historycznych,
10) organizowanie i prowadzenie archiwum dla Stowarzyszenia,
11) wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej,
12) utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków w społeczeństwie polskim, troska o ich stan,
13) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.


Created by Monti ® 2005